9 Belangrijke punten in de koop-/aannemingsovereenkomst

Ga voordat je de overeenkomst tekent goed na wat je precies koopt. Dit staat in de tekeningen en omschrijving waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen. In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn je rechten en plichten, en die van de bouwondernemer vastgelegd.

1. Garantie

Het is het beste een woning te kopen met een garantie- en waarborgregeling. Goede garantie- en waarborgregelingen zijn die van SWK, Woningborg of BouwGarant. Gaat de bouwer onverhoopt failliet, dan wordt je huis toch afgebouwd. Extra kosten ten opzichte van de oorspronkelijke aanneemsom zijn in dat geval voor de waarborgende instantie. Daarnaast is de kwaliteit van de meeste onderdelen van de nieuwe woning de eerste zes jaar gegarandeerd.

Let erop dat je het waarborgcertificaat ontvangt vóór de overdracht van de grond bij de notaris. Alleen met het waarborgcertificaat kun je aanspraak maken op afbouw bij faillissement.

2. Afwijkende bepalingen

Vaak worden er afwijkende bepalingen opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst. Kijk of deze bepalingen niet nadelig voor jou zijn.

3. Contractstukken

In de contractstukken is vastgelegd wat je krijgt. Meestal is het een verkoopbrochure met daarin een korte omschrijving en enkele tekeningen. Vaak is de informatie te summier: hoe minder er op schrift staat, hoe meer vrijheid de aannemer heeft.

4. Meer- en minderwerk

Heb je extra wensen voor de nieuwe woning, dan heet dat meerwerk. Wil je zaken weglaten, dan heet het minderwerk. Het is belangrijk de mogelijkheden van meer- en minderwerk en de daaraan verbonden prijzen te krijgen voordat je je handtekening zet onder de koop-/aannemingsovereenkomst. Je onderhandelingspositie is dan sterker. Je kunt het gewenste meer- en minderwerk meteen afspreken om achteraf niet voor verrassingen te komen staan, zoals beperkte mogelijkheden of hoge prijzen.

5. Perceelgrootte

In de overeenkomst en de contractstukken is de grootte van het perceel niet exact vastgelegd. Er staat een circa-maat. Controleer of er een vergoeding is bij een afwijkende perceelgrootte en wat die vergoeding is.

6. Rente

Controleer of de rentepercentages, bedragen en perioden waarover rente wordt geheven goed in het contract zijn overgenomen.

7. Ontbindende voorwaarden

Als koper heb je na de ondertekening van het koopcontract drie dagen bedenktijd, in contracten met een garantie- en waarborgregeling van SWK, Woningborg of BouwGarant is de bedenktijd zeven dagen. Dat is vaak niet genoeg om er bijvoorbeeld achter te komen of je de financiering rond krijgt. Er zijn meer onvoorziene situaties denkbaar waarin je het koopcontract wilt ontbinden. Neem daarom ontbindende voorwaarden op. De verkopende partij moet hiermee wel akkoord gaan.

8. Bouwtijd

De maximale bouwtijd die in het contract wordt afgesproken is vaak veel langer dan de prognose die de ondernemer of makelaar geeft tijdens de koopfase. Een prognose heeft echter weinig waarde: de overeengekomen bouwtijd geeft meer zekerheid. Bij overschrijding kun je bij de contracten van SWK, Woningborg en Bouwgarant aanspraak maken op een vaste schadevergoeding per dag.

9. Opschortende voorwaarden

Als in de overeenkomst opschortende voorwaarden zijn opgenomen, gaat de overeenkomst pas in als aan die voorwaarden is voldaan. Voorbeelden: er moet in het nieuwbouwproject een minimaal aantal woningen zijn verkocht, of de bouwvergunning moet onherroepelijk worden.

Het gevolg kan zijn dat een project niet doorgaat. Een opschortende voorwaarde verlengt vaak de bouwtijd en kan de periode verlengen waarover je rente betaalt aan de ondernemer. Bij de aanvraag van de hypotheekofferte is het handig om rekening te houden met de opschortingstermijn, omdat de offerte beperkt geldig is.